Đội ngũ nhân viên, giáo viên gồm 31 Đ/c (biên chế 8,hợp đồng hỗ trợ BHXH 16, hợp đồng ngắn hạn 7)

Trong đó:BGH: 3đ/c, Giáo viên: 20đ/c, Nhân viên: 8đ/c

Chất lượng đội ngũ:

Trình độ đào tạo: Đại học: 22/31đ/c=71%; Cao đẳng: 6/31=19%; trung cấp: 3/31=10%.

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy và tổ chức giáo dục có uy tín.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ

Nhà trường có 1 chi bộ Đảng với 15 đảng viên đạt  48,4%

Học sinh: Trường Mầm non Tân Phong.

Tổng số hiện nay của trường là 494 cháu, được chia ra như sau:

Nhà trẻ: 111 cháu 8 nhóm

Trong đó 19-24 tháng: 3 nhóm, 25- 36 tháng: 5 nhóm

Mẫu giáo: 383 cháu

Trong đó : 3 tuổi: 121 cháu; 4 tuổi: 146 cháu; 5 tuổi: 116 cháu